Accés a un servidor segons de la xarxa que vinguis

Si tens un servidor que està a la xarxa local amb alguns serveis a Internet evidentment el primer que has de fer és no permetre que l’usuari root es connecti per ssh de manera que el més còmode és anar al fitxer /etc/ssh/sshd_config i afegir-hi la línia ((També és molt útil afegir la línia “PasswordAuthentication no” per no permetre connexions que s’autentiquin amb contrasenya, sinó que ho hagin de fer per clau pública-privada)):

PermitRootLogin no

Que és força explicativa per si mateixa :D

Ara bé, si com deia el servidor és en una xarxa local i vols connectar-t’hi com a root directament (per exemple per fer una còpia de fitxers) la línia de sobre no ens ho permet.  En aquest cas la línia següent és la útil:

AllowUsers root@192.168.1.* USUARI1@* USUARI2@*

D’aquesta manera root només podria accedir des de la xarxa local (qualsevol IP de la xarxa 192.168.1.*) i només els usuaris USUARI1 i USUARI2 podrien accedir des de qualsevol IP.

Realment els de OpenSSH han fet (i estant millorant) un programa excel·lent!